Zásady ochrany osobních údaj?

1. Kdo zpracovává mé osobní údaje?

Správcem osobních údaj? (dále jen “Správce”) je provozovatel tohoto webu. Jako správce m?že zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2. Jaké osobní údaje o mn? zpracováváte?

Zpracováváme pouze nezbytn? nutné osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

Jedná se o údaje, které nám sd?líte (aktivn?) v kontaktním formulá?i, p?i poptávce ?i objednávce na našem webu nebo za ú?elem uzav?ení smlouvy:

 • identifika?ní údaje - jméno, p?íjmení,
 • kontaktní údaje - e-mail, telefonní ?íslo

a dále technické údaje, které od vás získáme tím, že používáte naše webové stránky (pasivn?):

 • IP adresa,
 • soubory cookies(v p?ípad? online služeb),
 • p?ípadn? jiné online identifikátory.

3. Pro? mé osobní údaje zpracováváte?

Hlavním d?vodem, pro? zpracováváme vaše osobní údaje je, abychom vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem a abychom pro vás mohli neustále zlepšovat naše služby a zvyšovat jejich bezpe?nost.

Vaše údaje zpracováváme za ú?ely:

 • zodpov?zení vašeho dotazu zaslaného prost?ednictvím kontaktního formulá?e, live chatu, zprávy nebo telefonu (oprávn?ný zájem ?i jednání k uzav?ení smlouvy),
 • vy?ízení poptávky, poskytnutí služby nebo produktu a jeho doru?ení (uzav?ení smlouvy, pln?ní právní povinnosti),
 • ochrany práv a právem chrán?ných zájm? správce (dokazování, pohledávky - oprávn?ný zájem),
 • zajišt?ní bezpe?nosti provozu webových stránek (IP adresy).

4. Co vás k tomu oprav?uje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základ? zákonných d?vod?, které nás k tomu oprav?ují:

 • Pln?ní smlouvy - vy?ízení objednávky služeb, zboží nebo poptávky po našich službách
 • Pln?ní právní povinnosti - pln?ní da?ových povinností, archivace faktur a ú?etnictví
 • Oprávn?ný zájem - rozesílání obchodních sd?lení stávajícím zákazník?m, p?ipomínání se reklamou návšt?vník?m webu, zajišt?ní bezpe?nosti provozu webu, ochrana práv a právem chrán?ných zájm? správce.

5. Jaká jsou má práva v souvislosti s ochranou osobních údaj??

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo v?d?t, jak s nimi nakládáme, konkrétn? pak máte právo na p?ístup, opravu i výmaz vašich osobních údaj?. Kompletní vý?et vašich práv najdete zde, zejména se jedná o tato práva:

 • právo na p?ístup - napište nám a my vám pošleme, jaká data o vás máme,
 • právo na opravu - napište nám, jaké údaje máme špatn? a my zajistíme jejich zm?nu,
 • právo na výmaz - pokud si nep?ejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozv?te se nám a my se o to postaráme,
 • právo na námitku - pokud zpracováváme vaše údaje na základ? oprávn?ného zájmu, máte možnost vznést námitku proti takovému zpracování (vyjmout ze zpracování),
 • právo odvolat souhlas - pokud chcete odvolat vᚠsouhlas se zpracováním osobních údaj?, dejte nám to prosím v?d?t.

Pokud máte dojem, že s vašimi osobními údaji nakládáme neoprávn?n? mát právo podat stížnost - naším dozorovým ú?adem je Ú?ad pro ochranu osobních údaj?. M?žete se na n?j kdykoliv obrátit se svým problémem (nicmén? v??íme tomu, že to nebude pot?eba a že všechny vaše p?ípadné stížnosti vy?ešíme k vaší spokojenosti spolu).

Pro více informací nebo pro p?ístup k vašim osobním údaj?m nás kontaktujte.